Test Kitlerine ait son Lot Sertifikalarý

 

Parametre

Katalog No

Lot No

Amonyum

1.185.00002

150108

Bakýr

1.130.00508

150407

Nitrat

1.187.00025

150330

Nitrit

1.214.00323

150416